Algemene
voorwaarden van Weekly Flower

Oude Leedeweg 38, 2641
NS Pijnacker

Op alle
Overeenkomsten die Klant met
Weekly Flower aangaat, en op
alle diensten en/of producten van
Weekly Flower die Klant
afneemt, zijn deze Voorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn te allen
tijde beschikbaar op de Website van
Weekly Flower, en zijn voor
of bij het aangaan van de Overeenkomst aan Klant elektronisch ter hand gesteld.
Begrippen met een hoofdletter geschreven hebben de betekenis die daaraan in
deze Voorwaarden wordt toegekend. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen
enkelvoud en meervoud.

 1. DEFINITIES
  • Abonnement“:
   een Overeenkomst tussen Weekly Flower en Klant voor het op periodieke
   basis gedurende langere tijd leveren door Weekly Flower van één of meer
   al dan niet verschillende soorten producten, zoals bloemen, planten,
   bijbehorende accessoires, en eventuele bijbehorende diensten, een en
   ander zoals nader overeengekomen per individuele Overeenkomst;
  • Bedenktijd“:
   de in artikel 9.1 van de Voorwaarden bedoelde termijn;
  • ” Weekly
   Flower “: de besloten vennootschap Weekly Flower Nederland B.V.,
   gevestigd aan de Oude Leedeweg 38, 2641NS te Pijnacker, ingeschreven in
   het register van de Kamer van Koophandel onder nummer
   75775964;
  • Klant“:
   de afnemer, zijnde consument of een partij handelend voor beroep of
   bedrijf, die met Weekly Flower een Overeenkomst aangaat;
  • Overeenkomst“:
   iedere door Klant geaccepteerde of uitgevoerde van Weekly Flower afkomstige
   offerte, iedere bestelling die Klant bij Weekly Flower plaatst, of iedere
   andere overeenkomst die Klant aan Weekly Flower bindt;
  • Persoonsgegevens“:
   alle persoonsgegevens in de zin van EU Verordening 2016/679 (Algemene
   Verordening Gegevensbescherming) die betrekking hebben op Klant, met
   inbegrip van betalingsgegevens;
  • Voorwaarden“:
   deze algemene voorwaarden, met inbegrip van toekomstige bijgewerkte
   versies daarvan;
  • Website“:
   de website www.weeklyflower.nl of andere website via welke Weekly Flower haar
   diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan Klant.
 2. EEN ABONNEMENT BIJ Weekly
  Flower
  1. Contracteren met Weekly Flower geschiedt
   uitsluitend op afstand. Tussen Weekly Flower en Klant komt een
   Overeenkomst, al dan niet zijnde een Abonnement, tot stand via de Website
   op het moment dat de Klant een bestelling plaatst, of kenbaar maakt een
   aanbieding of offerte van Weekly Flower te accepteren.
  2. Om voor een Abonnement in aanmerking te komen,
   moet Klant:
    1. Woonachtig
     zijn in Nederland;
    2. Niet
     woonachtig zijn op de Waddeneilanden;
 1. VERPLICHTINGEN KLANT
  1. Bij het aangaan van een Overeenkomst is Klant
   verplicht om zijn of haar Persoonsgegevens correct en naar waarheid op te
   geven aan Weekly Flower en/of een partij die Weekly Flower inschakelt ter
   uitvoering van de Overeenkomst. Klant dient de opgegeven Persoonsgegevens
   te controleren alvorens het aangaan van de Overeenkomst te bevestigen.
  2. Klant dient zorgvuldig om te gaan met de
   inloggegevens die Weekly Flower Klant verstrekt om toegang te kunnen
   verkrijgen tot (een account op) de Website. De inloggegevens zijn niet
   overdraagbaar. Klant is jegens eenieder verplicht volstrekte
   geheimhouding te betrachten over de inloggegevens en zal de inloggegevens
   op een veilige plaats bewaren. 
 2. PRIJS
  1. Klant is de per Overeenkomst overeengekomen
   prijs verschuldigd op de per Overeenkomt overeengekomen momenten.
  2. Weekly Flower behoudt zich het recht voor om de
   prijzen van de door haar in de vorm van Abonnement aangeboden en nog te
   leveren producten tijdens de looptijd van het Abonnement te wijzigen,
   bijvoorbeeld met betrekking tot uitbreiding van de variëteit in bloemen
   en de dienstverlening (zoals het aantal bezorgdagen), waarbij Weekly
   Flower Klant uiterlijk 14 dagen voordat een wijziging effect heeft zal
   informeren. 
  3. Klant zal bij een wijziging die resulteert in
   prijsverhoging gerechtigd zijn om de Overeenkomst binnen 10 dagen op te
   zeggen zonder dat Klant enige vergoeding verschuldigd is voor niet
   geleverde producten.
  4. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad
   strekt.
 3. BETALING
  1. Voor de betaling kan Klant uitsluitend gebruik
   maken van de door Weekly Flower op de Website aangeboden
   betalingsmogelijkheden.
  2. Ingeval Klant gebruik wenst te maken van een
   automatische incasso, geeft Klant aan Mollie B.V. toestemming om namens Weekly
   Flower door middel van een SEPA-machtiging ook toekomstige betalingen van
   het betreffende rekeningnummer te innen.
  3. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk binnen
   14 dagen nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling
   vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
  4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door
   stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op
   de betreffende rekening, is Weekly Flower gerechtigd wettelijke
   handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de Klant na aanmaning
   verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is Weekly Flower gerechtigd
   een incassobureau in te schakelen en de diensten van Weekly Flower voor
   de betreffende Klant te blokkeren. De gerechtelijke en
   buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de
   Klant komen.
  5. Facturen en betalingsherinneringen worden door Weekly
   Flower uitsluitend elektronisch aangeboden aan Klant. Hierbij zijn de
   door Klant verstrekte Persoonsgegevens leidend.
  6. Het door Weekly Flower te incasseren bedrag is
   gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de periode waar de
   incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke
   betaling is het door Weekly Flower te incasseren bedrag eveneens gelijk
   aan het bedrag van de door Klant tijdens de periode waar de incasso
   betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te
   incasseren bedrag verschillen van de vorige periode.
 4. KORTINGSCODES
  1. Weekly
   Flower -kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor eigen commerciële doeleinden
   en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Het is Klant
   niet toegestaan om persoonlijke kortingscodes te delen met voor Klant
   onbekende derden.
  2. Het is
   Klant niet toegestaan om de naam en het logo Weekly Flower en alle
   mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken in enige uiting
   of voor eigen commerciële doeleinden.
  3. Iedere
   (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt
   geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt
   ontzegd. Weekly Flower behoudt zich het recht om de verkregen korting en
   het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.
 1. ONDERBREKEN, OPZEGGEN OF
  WIJZIGEN VAN OVEREENKOMST DOOR KLANT
  1. Klant met
   een overeenkomst voor onbepaalde tijd is gerechtigd om via de Website,
   schriftelijk of overige door Weekly Flower ondersteunde kanalen
   (waaronder WhatsApp en telefoon), de Overeenkomst te allen tijde
   tijdelijk te onderbreken, te wijzigen of op te zeggen met inachtneming
   van de daartoe overeengekomen opzegtermijn, dan wel de voor een
   bestelling relevante Persoonsgegevens te wijzigen, vóór de eerstvolgende
   bezorging. 
  2. Voor
   bezorgingen die gepland staan hanteert Weekly Flower uiterlijk 3 dagen
   voor de bezorg dag als moment waarbinnen Weekly Flower de in artikel 7.1
   bedoelde wijziging of mededeling van Klant moet hebben ontvangen en
   bevestigd.
  3. De klant
   met een overeenkomst voor bepaalde tijd en die strekt tot het geregeld
   afleveren van producten (elekriciteit daaronder begrepen) of diensten, te
   allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met
   inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
   opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Verlenging

1.     
Een
overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde
duur.

2.     
In afwijking van het
vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en
tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal
drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van
de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.     
Een overeenkomst die voor bepaalde
tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of
diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één
maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst
strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-,
nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

4.     
Een overeenkomst met beperkte duur
tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend
voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
kennismakingsperiode.

4.      Duur
1. Als
een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een
jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één
maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór
het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 1. LEVERING, LEVERTIJD EN
  UITVOERING
  1. Weekly
   Flower bezorgt overal in Nederland met uitzondering van de
   Waddeneilanden. 
  2. Levering
   geschiedt op het bij de bestelling door Klant opgegeven adres.
  3. Bezorging
   is alleen mogelijk op de door Weekly Flower aangegeven dagen.
  4. Klant is
   verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de
   producten op het door Klant opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de
   overdracht niet mogelijk zijn, dan is Klant in gebreke m.b.t.
   acceptatie. 
  5. Als de
   persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de
   Overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of
   voor de deur van de woning van Klant of de door hem aangewezen derde te
   plaatsen. Klant geeft hiervoor toestemming. Mochten de producten op het
   moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conform de
   Overeenkomst, dan behoudt Weekly Flower de eigendom totdat het koopbedrag
   volledig betaald is. 
  6. Weekly
   Flower is gerechtig om ter uitvoering van een Overeenkomst derde partijen
   in te schakelen.
 2. HERROEPINGSRECHT EN RETOURNEREN
  1. Het
   uitgangspunt is dat bij de aankoop van producten op afstand, de Klant,
   indien Klant handelt als consument, een wettelijk herroepingsrecht
   toekomt. Het betekent dat Klant gerechtigd is om een Overeenkomst zonder
   opgaaf van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden (“Bedenktijd“).
   Hiervoor gelden belangrijke uitzonderingen.
  2. In
   afwijking van artikel 9.1, is wettelijk bepaald dat Klant geen herroepingsrecht
   toekomt bij: 
    1. De koop
     van producten die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en
     planten); en
    2. Duidelijk
     volgens de specificaties van Klant vervaardigde producten die niet zijn
     geprefabriceerd en die worden vervaardigd op basis van een individuele
     keuze of beslissing van Klant. 
  3. Het
   herroepingsrecht tijdens de Bedenktijd geldt dus alleen voor
   Overeenkomsten voor zover die betrekking hebben op eenmalige extra’s
   (zoals vazen) en waardebonnen, mits deze laatste ongebruikt zijn.
  4. Als het
   herroepingsrecht van toepassing is, gaat de Bedenktijd bij een
   Overeenkomst in op:
    1. De dag
     waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder
     is, het bestelde product heeft ontvangen; of
    2. De dag
     waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder
     is, het laatste product heeft ontvangen, indien Klant in eenzelfde
     bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden
     geleverd; of
    3. De dag
     waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder
     is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien
     de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
     onderdelen.
  5. In
   afwijking van het voorgaande gaat de Bedenktijd bij een Abonnement in op
   de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de
   vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen in het kader van zijn
   of haar Abonnement. 
  6. Klant kan
   het herroepingsrecht uitoefenen door gebruik te maken van het
   modelformulier dat beschikbaar is op de Website. 
  7. Tijdens
   de Bedenktijd dient Klant zorgvuldig om te gaan met ontvangen producten
   en bijbehorende verpakkingen. Klant zal producten slechts mogen uitpakken
   voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij een product wenst te
   behouden. Indien Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal Klant
   het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs
   mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen na het
   verlopen van de Bedenktijd aan Weekly Flower retourneren conform de door Weekly
   Flower gegeven instructies.
  8. Een
   product waarvoor het herroepingsrecht geldt kan worden geretourneerd aan
   het volgende adres: Weekly Flower, Oude Leedeweg 38, 2641 NS Pijnacker.
  9. Het
   uitoefenen van het herroepingsrecht is voor Klant kosteloos, maar de kosten
   van retournering komen volledig voor rekening van Klant, tenzij Weekly
   Flower Klant uitdrukkelijk heeft aangeboden een geleverd product zelf bij
   Klant op te (doen) halen.
  10. Indien
   Klant producten, die onder een Abonnement of Overeenkomst vallen die wordt
   herroepen tijdens de Bedenktijd, reeds heeft betaald, zal Weekly Flower de
   betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan
   Klant terugbetalen.
 3. PRIVACY
  1. Voor het
   kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst, alsmede
   vanwege andere doeleinden, zoals (direct) marketing, verwerken wij
   Persoonsgegevens van de Klant. Weekly Flower hanteert een online
   privacybeleid waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van
   Persoonsgegevens en de rechten die een Klant daarbij heeft.
 4. Garantie en aansprakelijkheid
  1. Voor
   zover wettelijk toegestaan is Weekly Flower niet aansprakelijk voor enige
   indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en
   misgelopen kansen, ontstaan door een door haar geleverd product.
  2. Weekly
   Flower garandeert dat een door haar geleverde product geschikt is voor
   het doel waarvoor het op grond van de door Weekly Flower verstrekte
   informatie bestemd is en garandeert dat de producten voldoen aan de
   eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die
   gelden voor dat gebruiksdoel.
  3. Klant is
   aansprakelijk voor de waardevermindering van een product die is ontstaan
   gedurende de Bedenktijd, als een behandeling van dat product door Klant
   verder is gegaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de
   werking daarvan vast te stellen.
  4. Klant is
   aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt
   gemaakt.
  5. Weekly
   Flower is wettelijk verplicht Klant eraan te herinneren dat Klant er
   recht op heeft dat een afgeleverd product voldoet aan de betreffende
   Overeenkomst.
 5. Wijziging VAN DEZE VOORWAARDEN
  1. Weekly
   Flower behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te
   wijzigen. Voor zover wettelijk vereist zal Klant over wijzigingen vooraf
   worden geïnformeerd.
  2. Indien de
   in artikel 12.1 bedoelde wijziging een wezenlijke wijziging van de door Weekly
   Flower toegezegde prestatie inhoudt, zal Klant gerechtigd zijn de
   Overeenkomst op te zeggen voordat de betreffende wijziging jegens Klant
   effect verkrijgt.
  3. Het
   verdient aanbeveling voor Klant om de Website regelmatig te raadplegen om
   te borgen dat Klant op de hoogte is van de meest recente versie van de
   Voorwaarden. 
 6. ONTBINDING
  1. Indien de
   Klant zijn verplichtingen onder een Overeenkomst, bijvoorbeeld de
   betalingsverplichting, niet nakomt dan is Weekly Flower gerechtigd om
   Klant middels een ingebrekestelling de gelegenheid te geven om binnen een
   door Weekly Flower gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te
   voldoen, en indien nakoming uitblijft, de Overeenkomst buiten rechte te
   ontbinden.
  2. Weekly
   Flower behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van
   de Overeenkomst ook volledige vergoeding van alle schade, met inbegrip
   van incassokosten, op Klant te verhalen.
 7. OVERIGE BEPALINGEN
  1. Op
   afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door Klant slechts een beroep
   worden gedaan indien en voor zover deze door Weekly Flower uitdrukkelijk
   zijn aanvaard.
  2. Andere
   algemene voorwaarden dan deze Voorwaarden zijn niet van toepassing. Voor
   zover noodzakelijk wijst Weekly Flower de toepasselijkheid van algemene
   (inkoop)voorwaarden van Klant uitdrukkelijk van de hand.
  3. Niets in
   deze Voorwaarden beoogt een overdracht of licentie van
   intellectuele-eigendomsrechten van Weekly Flower ten gunste van Klant te
   bewerkstelligen of tot stand te doen komen. Weekly Flower behoudt zich te
   dien aanzien uitdrukkelijk alle rechten voor.
  4. Een
   Overeenkomst, of enige rechten en verplichtingen daaronder, mag/mogen
   door Klant niet worden overgedragen aan een derde zonder uitdrukkelijke
   voorafgaande toestemming van Weekly Flower.
  5. Weekly
   Flower is gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder een
   Overeenkomst (deels) over te dragen aan een derde. Klant stemt hiermee
   in, welke instemming voor zover vereist tevens als medewerking
   kwalificeert. Een dergelijke overdracht tast de geldigheid van een
   Overeenkomst niet aan.
  6. De klant is op de hoogte van de risico’s die sommige bloemen met zich meebrengen en accepteert dat hij verantwoordelijk is voor de keuze om de bloemen in huis te nemen. Weekly Flower is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij dieren of kinderen.
 8. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK
  RECHT
  1. Op alle
   Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsook deze
   Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.
  2. De
   rechtbank te Rotterdam is uitsluitend bevoegd van eventuele geschillen
   tussen Weekly Flower en Klant, voortvloeiende uit dan wel anderszins
   verband houdende met de Overeenkomst, kennis te nemen, tenzij op grond
   van dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter bevoegd is.

 

wijzig DE GROOTTE

Let op! Je kunt je de grootte van jouw boeket tot 5 dagen voor de eerstvolgende bezorging wijzigen. Doe je dit later dan dat? Dan ontvang je nog één keer het ‘oude’ boeket.

wijzig jouw boeket

Let op! Je kunt je boeket tot 5 dagen voor de eerstvolgende bezorging wijzigen. Doe je dit later dan dat? Dan ontvang je nog één keer het ‘oude’ boeket.

wijzig adres

laat ons weten waarom je stopt

laat ons weten waarom je pauzeert